Centrum Edukacji Ekologicznej
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. G.Morcinka ( w ZS nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel: 512 950 909
e-mail: ziemiaimy@wp.pl


ekologia.pl - Polski Portal Ekologiczny

Materiały edukacyjne, wyniki

Warsztaty

Konkursy


Inne akcje

Wyniki konkursów

Prezentacje - edukacja globalna

Ekologia słowem malowana

Archiwum wiadomości
Rozwój zrównoważony
Najważniejsza wiadomość w historii ludzkości - wykłąd prof. dr. hab. Piotra Skubały 
https://poczta.us.edu.pl/imp/attachment.php?id=5d0e50b8-5600-4a81-9ad8-6b749b9e667d&u=piotr.skubala%40us.edu.pl


Niska emisja - materiały :

kompendium wiedzy


prezentacja z seminarium

komiks


kalkulator
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 października 2014 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin i grzybów. Rozporządzenia określają gatunki roślin i grzybów objęte ochroną ścisłą (w przypadku roślin wyszczególniono gatunki wymagające ochrony czynnej), ochroną częściową, w tym gatunki, które mogą być pozyskiwane i sposoby ich pozyskiwania, a także gatunki wymagające ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk.

W rozporządzeniach określono również właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zakazy i odstępstwa od zakazów oraz sposoby ochrony gatunków. Rozporządzenia różnicują zakazy w stosunku do roślin oraz grzybów dziko i innych niż dziko występujących. W stosunku do gatunków roślin objętych ochroną na podstawie dyrektywy siedliskowej, które nie występują naturalnie na terenie Polski, wprowadzono nowe regulacje dotyczące m.in. ich wwozu, sprzedaży i przetrzymywania.

Celem rozporządzeń jest dostosowanie przepisów wykonawczych do przepisów ustawy o ochronie przyrody, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw. Jednocześnie w ciągu ostatnich lat wiedza o gatunkach i sposobach ich ochrony znacznie się poszerzyła, dlatego też nowe rozporządzenia aktualizują listę gatunków roślin i grzybów objętych ochroną oraz dostosowują zakazy do potrzeb ich ochrony.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowa podstrona z materiałami dotyczącymi edukacji dla rozwoju zrównoważonego

rozwój zrównoważony       


====================================================================

 Pod poniższym  linkiem  można obejrzeć nagrodzone prace w konkursach "Jak ocalić świat" -  wyniki w zakładce wyniki konkursów.

prezentacja
       

=======================================================================


 

Zapraszamy  uczniów z klas IV -VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w kolejnej edycji

Konkursu Poetyckiego

pod tytułemJak ochronić świat”1. Cele Konkursu:

1). Kształtowanie zamiłowania do literatury pięknej.

2). Krzewienie kultury żywego słowa m.in. poprzez opisywanie różnych odczuć swoich

zmysłów,

3). Umożliwianie uczniom prezentowania swoich umiejętności twórczych:

4). Rozbudzanie wrażliwości przyrodniczej, zachęcenie do wszechstronnej obserwacji przyrody i pobudzenie do refleksji nad  rolą środowiska przyrodniczego w życiu każdego człowieka.

2. Zgłoszenie do konkursu.

Chętni do udziału w konkursie do dnia 15 maja 2014 r. nadeślą „Zgłoszenie” wraz z własnym utworem poetyckim związanym tematycznie z przyrodą ,środowiskiem naturalnym, zagrożeniami dla tegoż środowiska i koniecznością oraz możliwościami jego ochrony.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwę i adres szkoły, e-mail do kontaktu oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

Zgłoszenia i utwory poetyckie ( do każdego utworu musi być dołączone zgłoszenie w tym samym pliku) przyjmowane są wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ziemiaimy@gmail.com

W nazwie pliku prosimy o podanie nazwiska autora i szkoły, a jeden plik może zawierać utwory tylko jednego autora. Każdy autor może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 utwory poetyckie.Jury konkursu będzie oceniało:

1). Zgodność treści utworu literackiego z tematem ,sposób przedstawienia tematu

2). Kompozycję utworu (bogactwo środków literackich, poprawność  językową),

3). Ogólny wyraz artystyczny.Podsumowanie konkursu odbędzie się w czerwcu br. O dokładnej dacie poinformujemy uczestników  w terminie późniejszym .

Lista nagrodzonych oraz nagrodzone utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Ziemia i My www.ziemiaimy.org.pl

Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody rzeczowe, a najlepsze utwory zostaną dodatkowo opublikowane na naszej stronie  internetowej.Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej. w celach związanych z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Autorzy przesyłający utwory na konkurs deklarują, że mają do niego pełnię praw autorskich.

==============================================

Konkurs na scenariusz lekcji dotyczącej edukacji dla zrównoważonego rozwoju1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie scenariusza lekcji wzbogacającego tradycyjny program nauczania o elementy zrównoważonego rozwoju, zwanego dalej „Scenariuszem” na pięciu możliwych etapach nauczania:

- edukacja przedszkolna (łącznie z tzw. zerówką)

- edukacja wczesnoszkolna

- edukacja w klasach IV-VI szkół podstawowych

- gimnazja ( z wyłączeniem gimnazjów dla dorosłych)

- szkoły ponadgimnazjalne ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych)

2.. Na zrównoważony rozwój składają się powiązane zagadnienia dotyczące środowiska, gospodarki i społeczeństwa.

3. Konkurs jest prowadzony na terytorium całego kraju .

4. Celem konkursu jest:

- promowanie edukacji dla zrównoważonego rozwoju;

- zachęcenie uczestników i do przygotowywania własnych scenariuszy lekcji;

- wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla uczniów;

5. Konkurs zorganizowany jest dla nauczycieli i edukatorów , zwanych dalej „Uczestnikami” . Uczestnicy biorą udział w Konkursie pojedynczo.

6.. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest jedynym autorem nadesłanego Scenariusza i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

5. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 Scenariusze.

6. . Zgłoszony do Konkursu Scenariusz musi spełniać następujące kryteria:

 • zgłaszający jest jego autorem (podaje na stronie tytułowej scenariusza następujące dane : imię nazwisko, adres , telefon kontaktowy i adres e-mail).

 • musi być napisany w języku polskim;

 • zawiera następujące elementy: a) temat; b) przedmiot, na który został przygotowany; c) cele; d) metody i techniki; e) szczegółowy przebieg lekcji; f) wykorzystanie środków dydaktycznych, w szczególności tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych i materiałów ikonograficznych; g) określenie czasu trwania lekcji – dopuszczalne jest przygotowanie Scenariuszy na 45 minut lub na 90 minut zajęć; h) bibliografia.

 1. Objęta Scenariuszem lekcja/zajęcia musi spełniać następujące kryteria:

 • ukazywać powiązania pomiędzy przynajmniej dwoma z trzech elementów zrównoważonego rozwoju (środowisko naturalne, gospodarka, społeczeństwo), w tym zawsze środowiska naturalnego;

 • być poprawna metodycznie i merytorycznie.

 • do Scenariusza należy dołączyć dodatkowe materiały opracowane przez uczestnika takie jak karty pracy, plansze, prezentacje, zestawy zadań i inne materiały wykorzystane na lekcji oraz wersję cyfrową scenariusza i załączników.

 • Scenariusz nie może przekroczyć 6 stron maszynopisu (do tej liczby nie wlicza się załączników).

8. Jury konkursu podczas oceny nadesłanych prac kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • atrakcyjność (połączenie treści edukacyjnych z ciekawą formą przekazu);

 • poprawność metodyczno – merytoryczna;

 • stopień zaangażowania uczniów

 • innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod;

 • dostosowanie Scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy.

9. Termin nadsyłania prac ( w formie pisemnej oraz w wersji cyfrowe) mija 11 kwietnia 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego)

10. Nagrody i wyróżnienia

 • 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2014 r., poprzez opublikowanie na stronie www.ziemiaimy.org.pl .

 • Nagrodzeni i wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o zwycięstwie indywidualnie, drogą mailową lub telefoniczną

 • Zwycięzcy Konkursu otrzymają od organizatora nagrody rzeczowe i dyplomy

11. Prawo do scenariuszy

 • Uczestnicy Konkursu oświadczają, że przysługują im jako twórcom wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanych Scenariuszy, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.

 • Uczestnicy Konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych modyfikacji przesłanych Scenariuszy oraz zawartych w nich utworów, z poszanowaniem ich oryginalnej formy.

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie Scenariuszy oraz zawartych w nich utworów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

 • Uczestnicy Konkursu zezwalają Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie ze Scenariuszy i przenoszą na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. Zm

 • Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu oraz dla celów edukacyjnych.

 • Dane zdobywców nagród i wyróżnień Konkursu: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania / reprezentowana szkoła, informacje o zajętym miejscu/wyróżnieniu zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania Konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Od sierpnia 2013 r. rozpoczynamy realizację programu z zakresu edukacji globalnej pt. "Środowisko, ja i Ty". Program dofinansowany jest z przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach regrantingu środkow  z MInisterstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt składa się takich działań jak warsztaty, konkurs i konferencja. Cykl warsztatów (3 warsztaty w cyklu ) będzie dotyczył rozwoju zrównoważonego w kontekście edukacji globalnej (zależności globalne, zmiany klimatu i zmiany jakie powodują w krajach globalnego Południa, zasoby wody na Ziemi ,sprawiedliwy handel i certyfikat Fair Trade i nasz śladekologiczny) , regionalny konkurs na projekt z zakresu edukacji globalnej, gdzie najlepsze prace zostaną udostępnionew formie plików pdf. lub prezentacji multimedialnych na stronie internetowej stowarzyszenia.

Uczestnicy warsztatów będą zobowiązani również do wykonania projektu z zakresu EG. Projekty (z konkursu i z warsztatów) miałyby dotyczyć zagadnienia czym jest edukacja globalna, dlaczego ma mnie to obchodzić, co mogę zrobić - wpływ jednostki na procesy globalne,,jakie niesie z sobą korzyści dla mieszkańców i globalnej Północy i globalnego Południa,

Podsumowanie konkursu wraz z prezentacją wyników chcemy połączyć z konferencją zorganizowaną w Tygodniu Edukacji Globalnej w listopadzie br. .Konferencja byłyby to wykłady praktyków edukacji globalnej i prezentacja najlepszych projektów.

Projekt będzie na bieżąco opisywany na naszej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie. W trakcie projektu prowadzona będzie ewaluacja nie tylko rezultatów projektu, ale także poziomu wiedzy na temat EG wśród mieszkańców Dąbrowy

Górniczej. Wolontariusze przeprowadzą badanie ankietowe podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych, który odbywa się we wrześniu

Regulamin konkursu zostanie ogłoszony na początku  września.

Szkoły zainteresowane udziałem w programie - warsztaty proszone są o zgłoszenia do 5 września br. drogą telefoniczną lub e-mailową.Warsztaty zostaną przeprowadzone w 2 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i 2  szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

__________________________________________________________________ 

Lista osób nagrodzonych w konkursie poetyckim „Woda i życie”

Kategoria szkoła podstawowa

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

MIEJSCE

      Opiekun

1.

Kamila Nowalska

Szkoła Podstawowa nr 3

Dąbrowa Górnicza

I

 

Jadwiga Kowalik

2.

Krzysztof  Dziechciarz

Szkoła Podstawowa nr 5

Dąbrowa Górnicza

II

 

Małgorzata Flasza

3.

Natalia Paździo

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Tarnowskie Góry

III

 

Barbara Żelezny

4.

Julia Skibińska

Zespół Szkół nr 1

Dąbrowa Górnicza

wyróżnienie

 

Marzena Smutek

5.

Aleksandra Malinka

Szkoła Podstawowa nr 5

Dąbrowa Górnicza

wyróżnienie

 

Małgorzata Flasza

6.

Iza Rutkowska

Fundacja Godne Życie

Dąbrowa Górnicza

wyróżnienie

-

 

Kategoria  gimnazjum

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

SZKOŁA

MIEJSCE

Opiekun

1.

Aleksandra Kowalczyk

 

Gimnazjum nr 1

Dąbrowa Górnicza

I

Agnieszka Kowalczyk

2.

Przemysław Rogala

Gimnazjum nr 4

Dąbrowa Górnicza

II


Anna Michalak

3.

Wiktoria Strona

Gimnazjum nr 4

Dąbrowa Górnicza

III

Anna Michalak

4.

  Artur Chaba

Gimnazjum nr 6 Dąbrowa Górnicza 

Wyróżnienie

Aleksandra Rok-Strzelczyk

5.

Dominika Wojciechowska

Publiczne Gimnazjum nr 2

Tarnowskie Góry

Wyróżnienie

Barbara Żelezny

6.

Paulina Oraczewska

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych

Dąbrowa Górnicza

Wyróżnienie

Agnieszka Kępa 

 

 


Konkurs „Drzewa wokół nas”

Lp.

miejsce

imię, nazwisko

szkoła

opiekun

kategoria :  dzieci najmłodsze

1.

I m

Julia Gałecka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Wałbrzychu

Halina Krajeńska

Magda Mikołajczak

2.

II m

Anna Kroczek

Przedszkole nr 90 w Katowicach

Ewa Kupiet

3.

III m

Oliwia Nita

Przedszkole nr 2 w Lubsku

Alicja Kiszkiel

4.

wyróżnienie

Jakub Czeplicki

Przedszkole nr 2 w Lubsku

Alicja Kiszkiel

5.

wyróżnienie

Michalina Koziak

Świetlica Środowiskowa PKZ Strzemieszyce Małe

Dorota Kubik

6.

wyróżnienie

Maja Kukulska

Prywatne Przedszkole nr 16 w Krakowie

Żaneta Hołuj

7.

wyróżnienie

Mateusz Tarczyński

Przedszkole nr 163 Warszawa

Jadwiga Bielawiec

8.

wyróżnienie

Oskar Tadajewski

Przedszkole Publiczne nr 9 we Włocławku

Kamila Wojciechowska

9.

wyróżnieni

Milenka Osińska

Przedszkole w Węglowicach

Justyna Wilk

kategoria : dzieci młodsze ( kl. I-III)

10.

I m

Maja Gąszczak

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Wałbrzychu

Halina Krajeńska

Magda Mikołajczak

11.

II m

Nikola Najda

I Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie

Monika Koniuszewska

Halina Czerniawska

12.

III m

Natalia Knap

MDK Krasnystaw

Agnieszka Żuk-Słabek

13.

wyróżnienie

Gabriela Pelczar

SP nr 7 Lublin

Maria Paszkowska

14.

wyróżnienie

Natalia Halama

Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nędza

Agnieszka Grzybowska

kategoria : dzieci starsze ( kl. IV-VI)

15.

I m

Joanna Jaworska

Młodzieżowy DK Krasnystaw

Agnieszka Żuk-Słabek

16.

II m

Mateusz Piasecki

SP nr 7 Lublin

Maria Paszkowska

17.

III m

Sandra Mieszaniec

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Krakowie

Małgorzata Babik

18.

wyróżnienie

Mateusz Marszałek

Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Jastrzębiu Zdroju

Renata Sołtysik

19.

wyróżnienie

Ariadna Kulik

 SP nr 2 Katowice

Joanna Maćkowiak

Danuta Kleiner

20.

wyróżnienie

Zuzanna Sosna

SP nr 3  Wodzisław Śląski

Alina Skupień

21.

wyróżnienie

Katarzyna Ostaszewska

SP nr 29  Dąbrowa Górnicza

Joanna Śmigiel -Wolska

kategoria: gimnazja

22.

I m

Agnieszka Łukaszewska

Gimnazjum nr 1 Koronowo

Lucyna Łysek-Smolińska

Hanna Kulągowska-Puzio

23.

I m

Anna Bożko

MDK Krasnystaw

Agnieszka Żuk-Słabek

24.

II m.

Sara Burczyk

Gimnazjum nr 14 Katowice

Danuta Kleinert

 

25.

III m

Wojciech Wojtala

Gimnazjum nr 1 Koronowo

Lucyna Łysek-Smolińska

Hanna Kulągowska-Puzio

26.

wyróżnienie

Natalia Bijak

Gimnazjum nr 4 Dąbrowa Górnicza

Bożena Włosowicz

27.

wyróżnienie

Selene Staniszek

Gminny Zespół Szkół Brześce

Jolanta Błeszyńska

kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

28.

I m

Klaudia Lewińska

Świetlica Środowiskowa PKZ w Strzemieszycach Małych

Dorota Kubik

29.

II m

Anna Grzesiak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 Krasnystaw

Joanna Kawęcka

30.

III m

Katarzyna Najda

Zespół Szkół nr 2 Zbąszyń

Renata Knop

31.

wyróżnienie

Marcin Chachuła

Zespół Szkół Zawodowych –Specj.Ośr. Szkolno-Wychow. Tomaszów Mazowiecki

Ewa Smuga

kategoria: fotografia

32.

I m

Wiktoria Rumiak

SP nr 24 Zabrze

Barbara Wichary

33.

II m

Georgina Urbanek

SP Chorzów        ( przy gazowni)

 

34.

III m

Kinga Skibińska

SP 16 Dąbrowa G.

Beata Studzinska

35.

wyróżnienie

Małgorzata Duda

SP 3 Tarnowskie Góry

Barbara Żelezny

36.

wyróżnienie

Agnieszka Dziuk

Publiczne Gimnazjum nr 3 Tarnowskie Góry

Grażyna Ickowik

37.

wyróżnienie

Marcin Zieliński

Społeczne Gimnazjum w Chełmie

Monika Koniuszewska

38

wyróżnienie

Julia Skibińska

SP nr 16 DG

Iwona Nowacka

 

 

 

Konkurs „Rzeźba z odpadów”

 

 

Lp.

miejsce

imię, nazwisko

szkoła

opiekun

dzieci młodsze

1.

I m

Karolina Koziewicz – 

piesek

SP 20 w Dąbrowie Górniczej

 

2.

II m

Szymon Stańczyk - telefon

 SP 1 Katety

 

3.

III m

Jakub Olszewski –stworek  - kocurem 2b

SP 1 Kalety

 

4.

wyróżnienie

Maja Leśniak - Głąb –samolot nr 9

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nowy Sącz

Marta Chojnacka

5.

wyróżnienie

Krzysztof Koziewicz

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w DG

Łucja Zapart

Kategoria : dzieci starsze

6.

I m

Marcelina Maciąg – kangurzyca

SP Niegowa

Urszula Gryl

7.

II m

   Jakub Jastrzębski -    robot na puszce

 SP nr 2 Bielsk Podlaski

 Mariola Wenska-Aleksiejuk 

8.

III m

         Sylwia Dorobisz                 

        Śmieciogeolog

SP Niegowa

Urszula Gryl

9.

III m

Agata Kot - skunks

SP nr 1 w Kaletach

Ewa Bilińska

10.

wyróżnienie

Daniel Klimek -roboreder

SP 2 Katowice

Joanna Musiałek

11.

wyróżnienie

Natalia Biedroń – spływ Dunajcem

SP Toporowice

Sławomir  Gębica

12.

wyróżnienie

Jakub Romaniuk – ekostrażnik  (pająk)

SP nr 2  Bielsk Podlaski

Mariola Wenska-Aleksiejuk

13.

wyróżnienie

Karolina Staśko  -ekopani

Niepubliczna SP w Rokitnik Szl.

Teresa Supernak

14.

wyróżnienie

 Paulina Zdanowska -baletnica

Niepubliczna SP w Rokitnik Szl.

jw.

Kategoria: gimnazja

15.

II m

Natalia Krytowska-żaglowiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

Sławomir Gębica

16.

wyróżnienie

Jagoda Kołodziejczyk -ekowyspa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

Sławomir  Gębica

17..

wyróżnienie

Paulina Ziółkowska – złota rybka

Gimnazjum nr 4 Koronowo

Ewa Kepa

Małgorzata Misiak

 

18.

 

 

 

wyróżnienie

Michał Chyla czołg

SP  Przeczyce

Słowomir Gębica

kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

19.

wyróżnienie

Magda Olejniczak - motyle

Olsztyn  -Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Magdalena Dziedziula


Nagrody dla laureatów zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
 

 

Wykaz szkół  i placówek, przedstawiciele których zostali nagrodzeni i wyróżnieni:


- Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie

-Szkoła Podstawowa nr 7 w Lublinie

-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Krakowie

-Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Jastrzębiu Zdroju

-Szkoła Podstawowa nr 2 w Katowicach

-Szkoła Podstawowa nr 3 w Wodzisławiu Ślaskim

-Szkoła Podstawowa nr 29 w Dąbrowie Górniczej

-Szkoła Podstawowa nr 21 w Wałbrzychu

- Gimnazjum nr 1 w Koronowie

-Gimnazjum nr 14 w Katowicach

-Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół w Brześcu 

-Świetlica Środowiskowa PKZ w Strzemieszycach Małych

-Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Krasnymstawie

-Zespół Szkół nr 2 w Zbąszyniu

-Zespól Szkół Zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim

-Przedszkole nr 90 w Katowicach

-Przedszkole nr 2 w Lubsku

- Prywatne Przedszkole nr 16 w Krakowie

-Przedszkole nr 163 w Warszawie

-Przedszkole nr 9 we Włocławku

-Szkoła Podstawowa nr 24 w Zabrzu

-Szkoła Podstawowa nr 5  w Chorzowie 

-Szkoła Podstawowa nr 16 w Dąbrowie Górniczej

-Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowskich Górach

- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach

-Społeczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Chełmie

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Górze

-Gimnazjum nr 4 w Koronowie

-Szkoła Podstawowa w Toporowicach

- Miejski Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie  Górniczej

-Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Bielsku Podlaskim

-Szkoła Podstawowa w Niegowej

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rokitnie Szlacheckim

- Miejskie Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu

- Przedszkole w Węglowicach

-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi

-Szkoła Podstawowa w Przeczycach

-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,koło w Olsztynie
 
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej - organizacja pożytku publicznego
WebOn.pl